NATJEČAJI / JAVNA NABAVA / DOKUMENTACIJA

Etički kodeks

Prijava prijevara i nepravilnosti
Osoba zadužena za prijevare i nepravilnosti u trgovačkom društvu Auto promet Sisak d.o.o.:

Miljenko Vurin
e-mail: nepravilnosti@auto-promet-sisak.hr

Auto promet Sisak d.o.o.

Razvoj javnog prijevoza i Društva

Trgovačko društvo Auto promet Sisak osnovano je 14.studenog 1958. godine kao poduzeće Željezara Autosaobraćaj Sisak sa zadatkom prijevoza željezne rudače, kamena vapnenca, te prijevoza radnika na posao i s posla. U tu svrhu korišteno je 10 kamiona i 6 autobusa. Već tada se formiraju prve mreže linija za gradsko-prigradsko područje uključujući i jednu međugradsku liniju Lonja – Sisak – Zagreb. Iz prostora Željezare na novu – sadašnju lokaciju poduzeće se seli 1.lipnja 1961. godine i mijenja naziv u Auto poduzeće Sisak.

Prolazeći kroz različite faze, u svim svojim razvojnim transformacijama pa i promjenama u imenu, Društvo je zadržalo osnovnu funkciju prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu uz održavanje i remont autobusa i teretnih motornih vozila.

Organizacija i ustroj

Društvo je danas u 100%-tnom vlasništvu grada Siska, sa 121 zaposlenih radnika. Kao jedinstvena radna cjelina sastavljeno je od slijedećih organizacijskih jedinica i odjela: Ured uprave, Odjel ekonomskih i općih poslova, Odjel prometa,  Odjel održavanja i  Odjel poslova zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Misija

Misija trgovačkog društva Auto Promet Sisak d.o.o. je učinkovito i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika koje pridonosi stvaranju zadovoljstva stanovnika Grada Siska. Misija Auto Prometa Sisak d.o.o. je ostvariti zadano kvalitetnom suradnjom s lokalnom zajednicom, provodeći politiku zaštite okoliša, sigurnosti na radu, kvalitetan protok informacija sa socijalnim partnerima i transparentnim radom uprave primjenom poslovnih, profesionalnih i etičkih principa.

Vizija

Trgovačko društvo Auto Promet Sisak d.o.o. će se razvijati u smjeru postizanja europske razine učinkovitosti u obavljanju komunalnog i javnog prijevoza u Gradu Sisku odnosno Sisačko-moslavačkoj županiji, pa i šire kroz dokazano zadovoljstvo korisnika usluga uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja.

Održivi razvoj

Sljedeći svoju zacrtanu poslovnu i razvojnu strategiju, Auto promet Sisak pozicioniranje, a u konačnosti i opstanak na tržištu, sagledava u daljnjem razvoju primjenom suvremenih tehnologija.

S obzirom na ukupno stanje i odnose koji vladaju na prometnom tržištu koje karakteriziraju promjenjivost cijena pogonskog goriva ali i ostalih troškova poslovanja, Društvo, će unaprjeđenjem poslovanja nastojati kontinuirano povećavati prihod i smanjivati troškove.

Prema Odluci Gradskog vijeća Grada Siska, na cjelokupnom Gradskom području organiziran je prijevoz umirovljenika, osoba starijih od 65 godina, invalida, nezaposlenih osoba i korisnika prava na socijalnu skrb, po povlaštenoj cijeni.

Uveden je novi naplatni sustav, koji predstavlja integriranu informatičku cjelinu kojom se objedinjava automatska izrada, prodaja, naplata i kontrola autobusnih karata, a bazira se na upotrebi pametnih beskontaktnih karta kao medij za identifikaciju putnika, uz istovremeno GPS/GPRS praćenje kretanja vozila.

Izgradnjom ispitne stanice za kontrolu ispravnosti vozila te nabavkom sistemskog testera MTS za elektrodijagnostiku motornih vozila Radionica je osposobljena i opremljena za pružanje potpune usluge remonta i održavanja teretnih motornih vozila.

Novi investicijski ciklus u vozni park, nakon stabiliziranja poslovanja, te potpuno otvaranje tvrtke putnicima odnosno tržištu Hrvatske/EU, uz komunalno-komercijalni pristup, omogućit će pozitivno poslovanje te otvaranje novih radnih mjesta.

                                                                                                                             Direktor Društva, Darko Majić, mag.ing.prometa

Pozitivni pokazatelji

0
Ukupno prevezenih putnika 2018.
0
Ukupno prevezenih putnika 2019.