Opći uvjeti prijevoza

Temeljem  Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 82/13), Uprava – direktor Društva AUTO PROMET SISAK d.o.o., 44 000 Sisak, Zagrebačka 19, OIB:71445870691 (dalje u tekstu: prijevoznik), dana 10. listopada 2013. godine, donosi slijedeće

OPĆE UVJETE PRIJEVOZA

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika u javnom linijskom prijevozu te uvjeti pod kojima će prijevoznik obaviti prijevoz putnika u vozilu/autobusu.

Članak 2.

Putnik mora posjedovati valjanu voznu kartu, koju je dužan na za zahtjev vozača ili kontrolora predočiti radi kontrole.

Vozač vozila/autobusa prijevoznika ne smije primiti na prijevoz putnika koji nema voznu kartu.

Vozna karta vrijedi za vožnju na dan/sat naznačen na karti.

Mjesečna vozna karta vrijedi unutar razdoblja navedenog na karti.

Prilikom ulaska u vozilo svi putnici koji koriste beskontaktne čip pretplatne ili vrijednosne karte prijevoznika Auto promet Sisak d.o.o., obvezni su registrirati se na uređajima za registraciju putnika, prislanjanjem karte na uređaj za registraciju karata koji je postavljen na ulazu u vozilo/autobus. Korisnici vrijednosne karte, uređajem za registraciju ujedno plaćaju i prijevoz za odabranu opciju na zaslonu uređaja.

Putnik je dužan odgovarajuću voznu kartu sačuvati do kraja putovanja, u protivnom se smatra da uslugu prijevoznika koristi bez valjane vozne karte.

U slučaju gubitka, uništenja ili otuđenja vozne karte (jednosmjerne, mjesečne ili bilo koje druge vozne karte) putniku se ne izdaje duplikat i putnik gubi sva prava stečena kupnjom te iste vozne karte, osim u slučajevima oštećenja vozne karte u kojima putnik može prijevozniku predočiti oštećenu voznu kartu.

Putnici sa posebnim potrebama trebaju vozno osoblje upozoriti na posebne potrebe prije polaska.

Da bi se osiguralo uredno obavljanje prijevoza vozno osoblje može izmjestiti putnike neovisno o brojevima sjedala na rezervacijama.

Članak 3.

Ako putnik kupuje voznu kartu u vozilu/autobusu na autobusnim kolodvorima gdje postoji prodajno mjesto, uz cijenu vozne karte može se naplatiti i cijena utvrđene kolodvorske usluge na tom autobusnom kolodvoru.

Članak 4.

Putnik je dužan brinuti se da na polaznom stajalištu ili međustajalištima uđe u vozilo/autobus koji prometuje na liniji, te da na svojem odredišnom stajalištu izađe iz vozila/autobusa.

Putnik može ući ili izaći samo na stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje osim u slučaju više sile.

Članak 5.

Putnik koji želi produžiti putovanje istim vozilom/autobusom i dalje od stajališta do kojeg vrijedi njegova vozna karta, dužan je to prijaviti voznom osoblju u stajalištu prije svojeg prvobitnog uputnog stajališta.

U slučaju iz prethodnog stavka, putniku se za dodatnu relaciju naplaćuje druga – dodatna vozna karta.

Članak 6.

Ukoliko nadzorno osoblje zatekne putnika u vozilu/autobusu bez vozne karte, ima pravo putniku naplatiti punu cijenu vozne karte od stajališta na kojem je putnik ušao do njegovog odredišnog stajališta i kaznenu kartu u iznosu od 300,00 kuna.

Putnik koji odbije platiti punu cijenu karte i kaznenu kartu zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz putovanja na prvoj postaji a istom se uručuje pripadajuća prtljaga.

Ako se ne zna putnikovo početno stajalište, naplaćuje se vozna karta od polaznog stajališta vozila/autobusa do odredišnog stajališta putnika

U slučaju da putnik koristi personaliziranu karticu na koju nema pravo (npr. tuđu voznu kartu), ista će se odmah blokirati. Blokirana vozna karta može se deblokirati na Autobusnom kolodvoru Sisak nakon plaćanja troškova deblokade u iznosu od 300,00 kuna.

Za utvrđivanje ispravnost beskontaktnih pretplatnih i vrijednosnih voznih karata ovlaštena osoba prijevoznika koristi ručni kontrolni uređaj za provjeru podataka zapisanih u čipu beskontaktnih voznih karata.

Članak 7.

Putnik koji odustane od putovanja može vratiti voznu kartu 1 sat prije polaska ali će mu se umanjiti iznos plaćene karte za 10% od cijene karte.

Jednosmjerna vozna karta koja nije iskorištena sa vremenom polaska koje je na njoj navedeno može se koristiti i kasnije istog dana ali uz uvjet ovjere vozne karte u prometnom uredu. Tako ovjerena vozna karta vrijedi za polazak koji je kod ovjere naznačen.

Članak 8.

Na Autobusnom kolodvoru u Sisku putnik može zahtjevati potvrdu o plaćenom iznosu vrijednosti vozne karte.

Potvrda o cijeni pojedinačne/mjesečne vozne karte za fizičke osobe koje nisu korisnici usluge prijevoznika, naplaćuje se sukladno Cjeniku kolodvorskih usluga Autobusnog kolodvora Sisak.

Putnici koji koriste usluge prijevoznika, na vlastiti zahtjev uz izdanu voznu kartu mogu besplatno dobiti račun R1 o cijeni vozne karte, a koji služi kao potvrda o cijeni vozne karte.

Članak 9.

Za vrijeme putovanja vozno i/ili nadzorno osoblje prijevoznika može isključiti putnika iz putovanja na prvoj postaji, u slučaju da narušava red i mir u vozilu/autobusu, da ugrožava sigurnost prometa, te ometa vozno osoblje u radu.

U slučajevima isključenja iz prethodnog stavka putnik nema pravo na povrat iznosa vrijednosti vozne karte od mjesta isključenja do odredišne postaje putnika, a istom se uručuje pripadajuća prtljaga.

Članak 10.

Ako putnik grubom nepažnjom, namjrno ili iz nehata zagadi ili uprlja vozilo/autobus prijevoznika, dužan je prijevozniku naknaditi štetu u visini stvarnih troškova čišćenja vozila/autobusa.

Članak 11.

Putnik je dužan prijevozniku naknaditi štetu koju je prouzročio svojom krivnjom na vozilu/autobusu, autobusnom kolodvoru, autobusnom stajalištu ili drugom objektu prijevoznika.

Članak 12.

Prijevoznik ne odgovara putniku za štetu nastalu radi kašnjenja ili prekida putovanja do kojih je došlo iz objektivnih razloga ili više sile.

Članak 13.

Putnici u vozilo/autobus sa sobom mogu ponijeti samo jedan komad ručne prtljage (osobne stvari).

Svu ostalu prtljagu putnici će smjestiti na mjesto predviđeno za prijevoz prtljage.

Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se putnicima preporuča da vrijedniju prtljagu osiguraju preko osiguravajućeg društva.

Članak 14.

Nepraćena prtljaga ne može se uzeti na prijevoz.

Članak 15.

Na prijevoz se neće primiti:

–        osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim osoba koje imaju ovlaštenje nositi vatreno oružje

–        osobe koje boluju od bolesti (zarazne ili duševne) koje ugrožavaju zdravlje ili sigurnost drugih putnika

–        osobe u alkoholiziranom stanju i osobe pod utjecajem drugih opojnih sredstava,

–        osobe bez odgovarajuće odjeće,

–        osobe koje svojom odjećom mogu nanijeti štetu putnicima ili vozilu/autobusu,

–        djeca do 6 godina starosti bez pratnje odrasle osobe,

–        životinje, osim peradi u posebnoj ambalaži i kućni ljubimci u slučajevima propisanim  u članku 16.

–        leševi, eksplozivne i lako zapaljive tvari, stvari neugodnog mirisa kao i stvari pokvarljivog sadržaja,

–        stvari koje zbog svojih svojstava nagrizaju,

–        stvari koje mogu ozlijediti, onečistiti, oštetiti ili uznemiriti putnike ili vozno osoblje u vozilu/autobusu

–        gotov novac, vrijednosne papire, drgocjenosti, nakit i umjetnine,

–        stvari čiji je prijevoz zabranjen pozitivnim propisima, te

–        nepraćena prtljaga iz članka 14.

Članak 16.

Kućni ljubimci mogu se prevoziti samo uz predočenje odgovarajuće veterinarske dokumentacije.

Kućni ljubimci prevoze se u košari ili kutiji koje moraju biti zatvorene ali sa otvorima za zrak.

Psi vodiči prevoze se van kutije, mogu se prevoziti i bez brnjice ali pri prijevozu ne smiju biti smješteni neposredno uz djecu.

Slijepa osoba ne plaća voznu kartu za psa vodiča bez obzira na smjer i dužinu puta.

Pri prijevozu kućni ljubimci smještaju se na sjedalo do putnika i za njih se naplaćuje cijeli iznos karte za odraslu osobu.

Članak 17.

Putnicima je zabranjeno:

–        unositi u vozilo/autobus prtljagu, stvari i životinje suprotno odredbama članka 15. i 16.

–        ometati odgovornu osobu u vozilu/autobusu u obavljanju prijevoza i/ili kontrole

–        bacati otpatke i oštećivati vozilo/autobus i njegove oznake

–        pušiti u vozilu/autobusu

–        konzumirati alkohol i/ili druga opojna sredstva u vozilu/autobusu

–        vrijeđati vozno i kontrolno osoblje u vozilu/autobusu,

–        vrijeđati ostale putnike u vozilu/autobusu,

–        izazivati nered i/ili tučnjavu u vozilu/autobusu,

–        onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvarati vrata na vozilu/autobusu,

–        zadržavati se u vozilu/autobusu na način kojim se ometa naplata vozne karte, ulaz odnosno izlaz iz vozila/autobusa, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo/autobus.

Vozač ili odgovorna osoba u vozilu/autobusu dužna je opomenuti putnika ako uoči da on postupa protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni putnik izvrši koju od navedenih radnji, odgovorna osoba će zatražiti od putnika da napusti vozilo/autobus.

Članak 18.

Na završnim stajalištima linija, vozno osoblje mora odmah po izlasku putnika pregledati autobus, te nađene stvari mora predati ovlaštenoj osobi u prometnom uredu prijevoznika ili ovlaštenoj osobi autobusnog kolodvora.

Kada se na autobusnom kolodvoru nađe izgubljena stvar, radnik prijevoznika ili treća osoba dužne su nađenu stvar predati ovlaštenoj osobi autobusnog kolodvora.

Članak 19.

Ovlaštena osoba iz članka 18. dužna je savjesno pregledati svaku nađenu stvar i po mogućnosti pronaći vlasnika, a zaključane, plombirane i čvrsto vezane stvari ovlaštena osoba dužna je odmah po prijemu otvoriti i utvrditi njihov sadržaj. Ukoliko se pronađe vlasnik pronađenih stvari, osoba iz članka 18. dužna je istog odmah pozvati da preuzme stvari odnosno odrediti kako će se postupati sa nađenim stvarima. Kod predaje stvari vlasnik stvari dužan je pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisati pisanu izjavu sa kratkim opisom vezano za sadržaj stvari.

Članak 20.

Protekom roka od 30 dana od dana kada je stvar nađena u vozilu/autobusu ili na autobusnom kolodvoru, prestaje obveza prijevoznika za čuvanje iste, te prijevoznik može nađenu stvar prodati, baciti, uništiti ili darovati.

Članak 21.

Za nađene stvari bez vrijednosti ne važe odredbe Općih uvjeta prijevoza, a ovlaštena osoba iz članka 18. može odrediti da se iste bace ili unište.

Članak 22.

Odredbe Općih uvjeta prijevoza vrijede za linijski i za povremeni prijevoz putnika.

Kupnjom vozne karte ili potpisom ugovora o prijevozu, putnik ili naručitelj prijevoza cijelosti prihvaća ove Opće uvjete prijevoza.

Članak 23.

Ovi Opći uvjeti prijevoza primjenjuju se od 10. listopada 2013. godine, a Opći uvjeti prijevoza doneseni dana 27. srpnja 2009. godine prestaju važiti.

U Sisku, 10. listopada 2013. godine

                                                                                                                         Uprava-direktor Društva:

                                                                                                                         Željko Đeverlija, dipl. oec.

IZMJENA I DOPUNA OPĆIH UVJETA PRIJEVOZA

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj 82/13) i članka 22. IZJAVE o usklađenju općih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava – direktor Društva AUTO PROMET SISAK d.o.o., Zagrebačka 19, 44 000 Sisak, OIB:71445870691 (dalje u tekstu: prijevoznik) dana 23. veljače 2017. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU OPĆIH UVJETA PRIJEVOZA

Članak 1.

U OPĆIM UVJETIMA PRIJEVOZA, donesenim 10. listopada 2013. godine, članak 13. mijenja se i glasi:

„ Putnici u vozilo/autobus sa sobom mogu ponijeti samo jedan komad ručne prtljage (osobne stvari).

Svu ostalu prtljagu, uključujući i bicikl, putnici će smjestiti na mjesto predviđeno za prijevoz prtljage u vozilu/autobusu, ako raspolaže slobodnim prtljažnim prostorom.

Prtljaga se prevozi u vozilu/autobusu u prtljažnom prostoru na putnikov rizik.

Prijevoznik ne odgovara za štetu, ako prtljaga nije upakirana ili dostatno upakirana i učvršćena. „

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna OPĆIH UVJETA PRIJEVOZA stupa na snagu 1.ožujka 2017. godine.

URBROJ:2176/05-23-17-43-48

Sisak, 23. veljače 2017.

AUTO PROMET SISAK d.o.o.

Uprava – direktor Društva:

Darko Majić, mag.ing.prometa

Comments are closed.