Etički kodeks

Na temelju članka 22. IZJAVE o usklađenju općih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava – direktor Društva AUTO PROMET SISAK d.o.o., Zagrebačka 19, 44 000 Sisak, donosi

ETIČKI  KODEKS

UVOD

Svrha

Članak 1.

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se osnovna etička pravila ponašanja svih radnika u AUTO PROMET SISAK d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, te postupanja u slučaju njihovih povreda.

Društvo pruža usluge i posluje u javnom interesu, poštujući i razvijajući osnovne vrijednosti kao što su poštenje, pravičnost, odgovornost, integritet, kvaliteta usluga, transparentnost, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti.

Etički kodeks se odnosi na sve radnike Društva, bez obzira na kojoj se poziciji nalaze i koje poslove obavljaju.

Temeljna načela

Članak 2.

Temeljna načela koja se promoviraju ovim Etičkim kodeksom su slijedeća:

– povjerenje i kolegijalnost,

– zakonitost i stručnost u radu

– timski rad i profesionalna komunikacija,

– uvažavanje potreba korisnika usluga,

– izbjegavanje i prevencija sukoba interesa,

– odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave,

– povjerljivost osobnih podataka i informacija u poslovanju i

– izbjegavanje primanja i davanja darova.

PRIMJENA NAČELA ETIČKOG PONAŠANJA

Povjerenje i kolegijalnost

Članak 3.

Ponašanje radnika na radnom mjestu i izvan njega temelji se na uzajamnom povjerenju i uvažavanju, korektnosti i poštivanju osobnosti i dostojanstvu suradnika.

Uprava Društva ima obvezu radnicima osigurati i učiniti im dostupnim sve podatke, informacije i sredstva potrebna za kvalitetan rad, te ih upoznati sa svim internim propisima, standardima i postupcima za kvalitetno obavljanje poslova u skladu sa zakonskim okvirom.

Zakonitost i stručnost u radu

Članak 4.

U obavljanju poslova radnici su dužni pridržavati se važećih zakona, propisa, općih akata i odluka Društva, te načela struke i ovog Etičkog kodeksa.

Od radnika se očekuje profesionalno, savjesno i marljivo postupanje i zaštita interesa Društva.

Svako netočno prikazivanje činjenica, prikrivanje i zadržavanje podataka i informacija kojima bi radnici ostvarili korist za sebe ili drugoga ili štetili radu suradnika i interesima Društva strogo je zabranjeno.

Timski rad i profesionalna komunikacija

Članak 5.

Radnici su dužni razvijati kulturu timskog rada, te kontinuirano međusobno komunicirati na svim razinama.

Komunikacija se treba zasnivati na međusobnom uvažavanju i profesionalnom odnosu.

Radnici su dužni suzdržavati se od svakog oblika diskriminacije na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih veza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u sindikatu, te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

U komunikaciji treba izbjegavati poticanje i/ili širenje glasina i ogovaranje, te stvaranje negativne radne atmosfere.

Uvažavanje potreba korisnika usluga

Članak 6.

Radnici su dužni štititi interese korisnika usluga, prema njima se odnositi ljubazno, uslužno i strpljivo, suzdržavajući se od svakog oblika diskriminacije.

Puna suradnja s korisnicima usluga u obostranom je interesu, stoga ostvarivanje njihovih opravdanih zahtjeva predstavlja obvezu svih radnika.

Izbjegavanje i prevencija sukoba interesa

Članak 7.

Radnici su dužni biti lojalni Društvu i ne smiju sudjelovati u aktivnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa.

Sukob interesa postoji kod radnika, čiji odnos prema predmetu odlučivanja iz bilo kojih razloga nije neutralan, što bi moglo utjecati na donošenje odluke na temelju osobnih interesa.

Sukob interesa naročito mogu uzrokovati obiteljski odnosi, prijateljske i druge bliske veze, financijski interesi i slično.

Radnici su dužni izbjegavati svaki sukob interesa i po saznanju o mogućem postojanju istog odmah obavijestiti nadležnog rukovoditelja i Etičko povjerenstvo.

U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa, radnik odnosno njegov nadležni rukovoditelj, dužni su prije nastupanja ili u slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 2. ovog članka zatražiti mišljenje Etičkog povjerenstva.

O postojanju sukoba interesa u svakom pojedinom slučaju odlučuje rukovodstvo, uz prethodno mišljenje Etičkog povjerenstva.

U slučaju postojanja sukoba interesa radnik će biti izuzet od odlučivanja u predmetu u kojem nije neutralan i to na vlastiti zahtjev ili temeljem odluke Uprave – direktora Društva.

Članovi uže obitelji u smislu ovog Etičkog kodeksa su: bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i  njihovi bračni drugovi.

Odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave

Članak 8.

Radnici su dužni štititi cjelovitost, integritet i sigurnost imovine Društva.

Radnici koji rade na poslovima upravljanja imovinom, financijskim poslovima i poslovima nabave dužni su pridržavati se i dodatnih etičkih načela prema specifičnim standardima struke.

Radnici koji rade na poslovima iz stavka 2. ovog članka dužni su izbjegavati sve pokušaje utjecanja na donošenje objektivnih i nepristranih odluka i u obavljanju poslova postupati odgovorno i s pažnjom dobrog stručnjaka.

Poslovi nabave roba, usluga i radova obavljaju se prema načelu osiguravanja očekivane vrijednosti za uloženi novac, temeljem Zakona o javnoj nabavi i pozitivnih zakona Republike Hrvatske.

Uprava – direktor Društva će kao mjeru suzbijanja korupcije i sukoba interesa donijeti i posebna pravila kojima se reguliraju obveze i odgovornosti svih osoba koje sudjeluju u pripremi i provedbi nabave te izvršenju ugovora o nabavi.

Povjerljivost osobnih podataka i informacija o poslovanju

Članak 9.

Osobni podaci o radnicima i kandidatima za radna mjesta u Društvu, kao i podaci i informacije o korisnicima usluga, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima dobiveni izravnim ili neizravnim putem povjerljivi su i štite se sukladno važećim zakonskim propisima i aktima Društva.

Bez prethodnog odobrenja Uprave – direktora Društva radnici ne smiju u javnost iznositi podatke ili davati izjave predstavnicima javnog priopćavanja, kao ni trećim osobama.

Izbjegavanje primanja i davanja darova

Članak 10.

Radnici ne smiju primati darove od osoba s kojima su u poslovnom odnosu.

Iznimno, ako se radi o prigodnim darovima simbolične vrijednosti koji se u poslovnom okruženju smatraju uobičajenim znakom pažnje, primanje darova je dozvoljeno ako se ne dovodi primatelja u obvezujuću ovisnost, ne utječe na sklapanje posla niti stavlja u bilo kakav povlašten položaj.

Načela iz stavka 1. i 2. ovog članka vrijede i za davanje darova.

Primanje i davanje novca i/ili protuusluga najstrože je zabranjeno.

PROVEDBA ETIČKOG KODEKSA I NADZOR

Članak 11.

U cilju stvaranja uvjeta za razvoj etičkog ponašanja Uprava – direktor Društva je obvezan osigurati sve što je potrebno za provedbu ovog Etičkog kodeksa.

Svi radnici bez obzira na kojoj se poziciji nalaze i koje poslove obavljaju u svom radu dužni su se pridržavati načela ovog Etičkog kodeksa.

Nepoštivanje načela ovog Etičkog kodeksa tretira se s punom pozornošću i povlači odgovornost o kojoj odlučuje Uprava – direktor Društva, ovisno o težini povrede, a sukladno odredbama Pravilnika o radu i Zakona o radu.

Podnošenje prijave

Članak 12.

Radnici imaju pravo i dužnost prijavljivati poslovanje i ponašanje koje je protivno odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Podaci o podnošenju prijave smatraju se povjerljivim podacima u smislu članka 9. ovog Etičkog kodeksa.

Podnošenje prijave od strane radnika u dobroj vjeri ne može biti razlogom za njegovo sankcioniranje.

Korisnici usluga, poslovni partneri i građani mogu podnijeti prijavu u slučaju sumnje o povredi ovog Etičkog kodeksa uz osiguranu zaštitu tajnosti podataka o podnositelju.

Prijave iz stavka 1. i 3. ovog članka podnose se Etičkom povjerenstvu pisanim putem na adresu: AUTO PROMET SISAK d.o.o., Zagrebačka 19, 44 000 Sisak ili elektronski na e-mail adresu: uprava@auto-promet-sisak.hr

Uprava – direktor Društva će posebnom odlukom imenovati Etičko povjerenstvo.

NADZOR I NADLEŽNOST ZA RJEŠAVANJE PRIJAVA

Članak 13.

Nadzor nad primjenom ovdje utvrđenih prijava provodi Uprava-direktor Društva i rukovodstvo, a o uočenim povredama obavještava Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo je nadležno za rješavanje prijava iz članka 12. ovog Etičkog kodeksa i iz stavka 1. ovog članka, o čemu Upravi – direktoru Društva podnosi izvješće s obrazloženim mišljenjem.

Nakon utvrđene povrede Etičkog kodeksa, pokreće se postupak za sankcioniranje povrede sukladno članku 11. stavku 3. ovog Etičkog kodeksa.

Bez obzira na način podnošenja prijave, zajamčeno je brzo i učinkovito rješavanje pritužbi s kojima se postupa u povjerenju.

Etičko povjerenstvo tijekom postupka samostalno izvodi dokaze, zaprima pisane izjave radnika na kojega se odnosi pritužba, kao i izjave svjedoka, te prema potrebi izjave korisnika ili radnika koji je podnio pritužbu, traži pisana očitovanja od nadležnih tijela u slučaju sumnje na moguća kaznena djela, te poduzima druge radnje potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Nakon provedenog postupka Etičko povjerenstvo predlaže Upravi – direktoru Društva da donese odluku koja mora biti u pisanom obliku.

Ako se u provedenom postupku utvrdi da postoji povreda Etičkog kodeksa, Etičko povjerenstvo će u pisanom obliku navesti sve činjenice koje dokazuju da je određeni radnik povrijedio Etički kodeks, te će se predložiti Upravi – direktoru Društva da protiv radnika poduzme mjere zbog povrede iz radnog odnosa, a sve radi sprečavanja daljnjih povreda Etičkog kodeksa.

Ako Etičko povjerenstvo utvrdi da ne postoji povreda Etičkog kodeksa, odbit će pritužbu te o tome u pisanom obliku izvjestiti Upravu – direktora Društva i podnositelja pritužbe.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 14.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom objave na web stranici Društva: www.auto-promet-sisak.hr i oglasnoj ploči Društva.

 

Sisak, 6.5.2016.

URBROJ: 2176/05-23-16-43-111

Uprava – direktor Društva:

Darko Majić, mag.ing.prometa

 

 

Comments are closed.